axel-kreiser_sokratischer-körper-5.jpg
Titel: Sokratischer Körper | Material - Jahr: Axel Kreiser - Sokratischer Körper | Foto: Oliver Blum | Foto: OLIVER BLUM PHOTOGRAPHY